Statut fundacji

Statut fundacji zobacz jak wypadł test obsunięcie obsunięcia przeprowadzony w praktyce ogromne straty na giełdzie poprzez lewarowanie użwyanie niedozwolonych technik inwestowania

Statut jest niezbędnym dokumentem, który trzeba sporządzić jeszcze przed założeniem fundacji. Napisanie statutu należy do fundatora, jednak na mocy jego upoważnienia, może sporządzić go inna osoba. Statut powinien być podpisany przez każdego z fundatorów.

W każdym takim dokumencie muszą znajdować się takie informacje, jak nazwa oraz siedziba fundacji, wielkość majątku. Nie należy pomijać celów fundacji oraz zakresu jej działalności. Ważne jest również określenie składu oraz struktury zarządu. Może być także zapis dotyczący obowiązków poszczególnych członków. W przypadku nazwy fundacji nie ma określonych przepisów, które regulowałyby jej kwestię. W nazwie nie musi znajdować się nawet „fundacja”. Wyjątkiem od tej reguły jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Pewne wymagania dotyczą siedziby fundacji, ponieważ musi się ona znajdować na terenie kraju. Zasadniczo wystarczy podać nazwę miejscowości, w której będzie znajdować się siedziba. W statucie można zawrzeć informacje odnośnie źródeł finansowania fundacji. Mogą to być np. darowizny, zbiórki publiczne czy odsetki bankowe.

Bardzo ważnym punktem jest działalność statutowa. W nim zawarte są takie aspekty, jak np. cele, zasady czy forma działalności fundacji. Ten punkt powinien być sporządzony szczególnie dokładnie, ponieważ fundacja może wykonywać wyłącznie te czynności i zadania, które zostały określone w statucie. Ponadto każda fundacja powinna określić, czy swoje działania będzie oferować bezpłatnie czy za odpłatnością.

definicja ekonomii - formacja podwójnego dna analizowanie wyników oraz przychodów na forex analiza techniczna giełdzie forex

Comments are closed.